Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

laft1B

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Глигани и Ловци » HB17all

Глигани и Ловци колекция 17 DVD
[HB17all]

Глигани и Ловци колекция 17 DVD

Категория: Глигани и Ловци

Äåñåòêè äèâè ïðàñåòà, áÿñíî ïðeïóñêàùè â ãúñòèÿ ëåñ. Âñåêè ëîâåö ìå÷òàå çà òîâà.Ñåãà íèå ùå âè ãî ïîêàæåì. Ùå âè íàïðàâèì ñâèäåòåëè íà íåçàáðàâèìî ëîâíî ïðèêëþ÷åíèå. Ùå ëîâóâàìå íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà íàé-àòðàêòèâíèÿ è òðóäåí çà îòñòðåë äèâå÷. Ùå âèäèì ñ î÷èòå ñè êàê ëîâóâàò worthnog â Àôðèêà è êàê ñå îòñòðåëâàò ïðàñåòàòà â Àâñòðàëèÿ. Ùå èçäåáâàìå òðîôåéíè ãëèãàíè â Åâðîïà è ùå ó÷àñòâàìå â ëîâ íà ãîíêè â Àçèÿ. Ñïîäåëåòå òðúïêàòà îò ñáëúñúêà íà ðàçÿðåíèòå ãëèãàíè ñ áåçñòðàøíèòå êó÷åòà è ðàçâðúçêàòà íà òîçè åêøúí, èçïúëíåí ñ àäðåíàëèí ïðè ñðåùàòà íà Ïðàñåòà è ëîâöè.

Âðåìåòðàåíå:  17x47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $232.20


Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на събота 21 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt