Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

left1

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB02

Глигани и Ловци еп 2
[HB02]

Глигани и Ловци еп 2

Категория: Лов на глигани

 òîçè åïèçîä íà ïðàñåòà è ëîâöè ùå âèäèòå ëîâ íà ãîíêè â Áúëãàðèÿ. Ñðåä äèâèòå ãîðè íà Áàëêàíà ùå ñå âïóñíåì çàåäíî ñ íåóìîðíèòå ãîíà÷è è òåõíèòå áåçñòðàøíè ëîâíè êó÷åòà â ïðåñëåäâàíå íà õèòðèòå äèâè ïðàñåòà. Îòíîâî ùå ñòàíåòå ñâèäåòåëè íà ìíîãî òî÷íè ïîïàäåíèÿ. Îñâåí ëîâúò íà ãîíêè â Åâðîïà ùå ñå ïðåíåñåì íà àôðèêàíñêèÿ êîíòèíåíò, çà äà âèäèì êàê ñå äîáèâàò ñâåòîâíè ðåêîðäè ñ ëúê, äîêàòî ñå ñòðåëÿ è ïî Warthogs â Óãàíäà.

Ïîñëå, îòíîâî â Åâðîïà ùå óçíàåì òàéíèòå â îáó÷åíèåòî íà òðèöâåòíèòå ãîí÷åòà. Çà äà ñå âïóñíåì îòíîâî â ëîâ íà ãîíêè è äà âèäèì ðàáîòàòà íà áåçñòðàøíèòå êó÷åòà, äàâàùè íà ëîâöèòå âúçìîæíîñòè çà òî÷íè èçñòðåëè ïî äèâèòå ïðàñåòà.

Íå ïðîïóñêàéòå òîçè èçïúëíåí ñ áàðóòíè èçïàðåíèÿ è ëåòÿùè êóðøóìè ëîâåí åêøúí.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на понеделник 16 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt