Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

left1

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB12

Глигани и Ловци еп 12
[HB12]

Глигани и Ловци еп 12

Категория: Лов на глигани

 òîçè åïèçîä íà Ïðàñåòà è ëîâöè ùå ó÷àñòâàìå â òðàäèöèîíåí ëîâ íà ãîíêè ïðåç åñåíòà. Ùå ðàçáåðåì ìîæå ëè äà áúäå ñïðÿí íàïàäíàò îò äèâèòå ïðàñåòà ëîâåö îò åäèí ïðèêëàä. Ùå ó÷àñòâàìå çàåäíî ñ ãîíà÷èòå íà ïúðâàòà ëèíèÿ â ñáëúñúöèòå è áëèçêèòå ñðåùè ñ ïîäãîíåíèòå îò ëîâíèòå êó÷åòà ïðàñåòà. Ùå âèäèì ìíîãî òî÷íè èçñòðåëè. Ùå óñïåÿò ëè ãîíà÷èòå äà ñå ïðåáîðÿò ñ òåæêèÿ òåðåí è íàïàäàëèòå îò áóðÿ äúðâåòà, çà äà ïîäãîíÿò ãîëåìèòå ñþðèè, ñïîòàéâàùè ñå â õðàñòèòå êúì çàñàäàòà, êîÿòî ñà èì ïîäãîòâèëè ëîâöèòå? Âñè÷êî òîâà ùå ðàçáåðåòå â òîçè åïèçîä íà Ïðàñåòà è ëîâöè. Äîðè ùå âèäèì îùå åäíî, íîùíî ïðèêëþ÷åíèå íà íåïîãðåøèìèÿ Àð÷è Íåñáèò, êîéòî ùå îïèòà äà óáèå îãðîìåí ãëèãàí â ïúëíà òúìíèíà, áëàãîäàðåíèå íà ïàð÷å äúðâî è 2 ïèðîíà. Íå ïðîïóñêàéòå ñëåäâàùàòà ëîâíà ñðåùà íà Ïðàñåòà è ëîâöè â Áúëãàðèÿ.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на понеделник 16 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt