Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

laft1B

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB10

Глигани и Ловци еп 10
[HB10]

Глигани и Ловци еп 10

Категория: Лов на глигани

 òîçè åïèçîä íà Ïðàñåòà è ëîâöè ùå îòêðèåì çèìíèÿ ñåçîí íà ãîíêèòå çà ïðàñåòà çàåäíî ñ òðèìà ìíîãî äîáðè ðóñêè ëîâöè. Ùå âèäèì è ïîñëåäñòâèÿòà îò âúë÷èòå íàáåçè â òåðèòîðèèòå çà ëîâ. È ùå ïðèñúñòâàìå â èçäåáâàíåòî íà ìóôëîí è ëîïàòàð â äåíÿ ïðåäè ãîíêèòå. À ïî âðåìå íà ãîíêèòå íè î÷àêâà ãîëÿìà èçíåíàäà. Åäèí îò ðóñêèòå íè ãîñòè óñïÿâà äà îòñòðåëÿ ãëèãàí ñ ðåêîðäíî ãîëåìè áèâíè. Îñâåí, ÷å Èâàí ïîâàëÿ îùå ìíîãî ïðàñåòà â ñíåãà, ñå îêàçâà ,÷å òðîôåÿò íà ïàäíàëèÿ ãëèãàí å ðåêîðä çà îáëàñòòà íà ëîâíîòî ñòîïàíñòâî. ×óäîâèùíèòå áèâíè ñà äúëãè ïîâå÷å îò òðèäåñåò è ÷åòèðè ñàíòèìåòðà è ñà èñòèíñêà ïðè÷èíà çà çàâèñò ó âñè÷êè îñòàíàëè ó÷àñòíèöè â ëîâà. Ùå óñïåå ëè íÿêîé îò îñòàíàëèòå ëîâöè äà íàïðàâè åôåêòíî ïîïàäåíèå, çà äà èçìåñòè Èâàí â íàøàòà êëàñàöèÿ ”ÏÅÐÔÅÊÒÅÍ ÈÇÑÒÐÅË” ùå ðàçáåðåì â òîçè ôèëì, êîãàòî Ïðàñåòà è ëîâöè ùå ïðåìåðÿò ñèëè íà áÿëàòà àðåíà. Íå ïðîïóñêàéòå òîâà çèìíî ëîâíî ïðèêëþ÷åíèå.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на понеделник 16 септември, 2013.
Отзиви


Посетителите, който закупуват този продукт също така избират


Ловни мигове

Ловни миговеДивечът в планините

Дивечът в планинитеШепота на планината * Балканът и неговите обитатели

Шепота на планината * Балканът и не

ArchieNesbitt