Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

laft1B

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB13

Глигани и Ловци еп 13
[HB13]

Глигани и Ловци еп 13

Категория: Лов на глигани

 òîçè åïèçîä íà Ïðàñåòà è ëîâöè ùåùå áúäåì çàåäíî ñ íÿêîëêî ðóñêè ëîâöè ïî äåëòàòà íà ðåêà Äóíàâ.  Ðóìúíèÿ ùå îáèêàëÿìå çàáëàòåíèòå ðåãèîíè, ïëúòíî îáðàñëè ñ òðúñòèêè è ïàïðàòè, çà äà èçïèòàìå òî÷íîñòòà è áúðçàòà ðåàêöèÿ ïðè ëîâà íà ôàçàíè, ÿðåáèöè è ïàòèöè. Ùå ìîãàò ëè ëîâöèòå, ñíàðÿæåíè ñ ãëàäêîöåâíè ïóøêè è äðåáíè ñà÷ìè äà ñå ñïðàâÿò ñ ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî, êîãàòî ñå íàòúêâàò íà íÿêîëêî ãëèãàíà ñðåä âèñîêèòå òðúñòèêè? Ùå èìàò ëè âðåìå äà ïðåçàðåäÿò ñ áðåíåêåòà è äà ñòðåëÿò ïî õèòðèòå ãëèãàíè? Ùå ðàçáåðåì â òîçè åïèçîä. Òîãàâà ùå âèäèì è äèíàìè÷åí ëîâ íà ãîíêè â Áúëãàðèÿ. Ùå áúäåì çàåäíî ñ ãðóïà ôðåíñêè ëîâöè, êîãàòî ìíîæåñòâî ãëèãàíè èçñêà÷àò îò ãîðàòà ïîä íàïîðà íà ãîíà÷è è êó÷åòà. Ùå óñïåÿò ëè ëîâöèòå äà ñå ñïðàâÿò äîñòîéíî çà êëàñàöèÿòà Ïåðôåêòåí èçñòðåë? Ùå ðàçáåðåòå â òîçè åïèçîä íà Ïðàñåòà è ëîâöè.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на понеделник 16 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt