Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

laft1B

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB14

Глигани и Ловци еп 14
[HB14]

Глигани и Ловци еп 14

Категория: Лов на глигани

Äà, îòíîâî ñìå ïîêàíåíè íà ëîâ íà ãîíêè çàåäíî ñ ãðóïà ëîâöè îò Äàíèÿ. Ùå ãëåäàìå èçêëþ÷èòåëíî äèíàìè÷íè ãîíêè ñðåä êðàñèâàòà ïðèðîäà íà Ñòàðà ïëàíèíà. Ïðåç îêòîìâðè îùå çåëåíèòå ëèñòà ïî äúðâåòàòà ùå ñà èñòèíñêî ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà òî÷íèòå ìåðíèöè íà ëîâöèòå. Ãúñòàòà çàâåñà ùå ïîìàãà íà ãðóïèòå îò ïðàñåòà äà ñå ñêðèÿò îò ëîâöèòå, íî äàëè ùå ñà äîñòàòú÷íà çàùèòà ñðåùó îïèòà è óìåíèÿòà íà íàøèòå ãîñòè, ùå ðàçáåðåì â ñëåäâàùîòî ëîâíî ïðåäèçâèêàòåëñòâî, ïîñòàâåíî ïðåä Ïðàñåòà è ëîâöè â Áúëãàðèÿ. Íå ïðîïóñêàéòå òîâà ëîâíî ïðèêëþ÷åíèå, èçïúëíåíî ñ ìíîãî òî÷íè èçñòðåëè ïî áúðçîáÿãàùèòå ñþðèè. Áúäåòå ñ íàñ â ìåêàòà íà ëîâà íà ãîíêè â Åâðîïà, â äèâèòå áàëêàíñêè ðåãèîíè íà Ñòàðà ïëàíèíà.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на вторник 17 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt