Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

laft1B

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на глигани » HB16

Глигани и Ловци еп 16
[HB16]

Глигани и Ловци еп 16

Категория: Лов на глигани

À ñåãà äà âèäèì ñ êàêâî ùå íè èçíåíàäàò åêèïúò íà Ñàôàðè Ñèéçúí è Õúíòèíã âèäåîñ. Ùå âèäèì áëèçêèòå ñðåùè íà Àð÷è Íåñáèò ñ ãðóïè äèâè ïðàñåòà ïî âðåìå íà çèìíè ãîíêè. Ùå óñïåå ëè èçâåñòíèÿò ëîâåö äà óöåëè ñúñ ñâîÿ ëúê áÿñíî ïðåïóñêàùèòå ïðåç ãîðàòà ïðàñåòà? Ùå âèäèì ñúùî è ëîâíèòå ïîäâèçè íà âå÷å äîáðå ïîçíàòèòå íè ëîâöè îò Ðóñèÿ. Êîëêî ïðàñåòà ùå óñïåÿò äà ñâàëÿò â ïðåñíèÿò ñíÿã è äàëè íÿìà äà îêóïèðàò âñè÷êè ìåñòà â ëîâíàòà íè êëàñàöèÿ ñ ïåðôåêòíè èçñòðåëè? Áúäåòå ñ íàñ è ñëåäâàùèÿ ïúò, çà äà ñòàíåòå ñâèäåòåëè íà ëîâíèòå ïîäâèçè íà ðóñêàòà òðîèöà. Íå ïðîïóñêàéòå òîçè äèíàìè÷åí, èçïúëíåí ñ èçñòðåëè è ïðåïóñêàùè ïðàñåòà, âúëíóâàù, çèìåí åïèçîä îò ñìúðòîíîñíàòà ñðåùà ìåæäó Ïðàñåòà è ëîâöè.

Âðåìåòðàåíå:  47 ìèí
Êà÷åñòâî: 6/6
Äèêòîð: BG, Engl
Äèíàìèêà: 6/6
Ñóáòèðè:
Цена $23.22

Опции:
Език:
video format:

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на вторник 17 септември, 2013.
Отзиви


ArchieNesbitt