Езици:
Bulgarian  English  

Кошница  0 продукта
 
Валути:

huntingvideos
За нас Нови продукти Снимайте лова си Видео услуги Регистрация Плащане Контакти
РазделиПроизводители

left1

left2

left3

Препоръчай на приятел
Въведете дума за търсене.


Магазин » Каталог » Лов на елени » 0064

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ЛОВА НА ЕЛЕНИ
[0064]

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ЛОВА НА ЕЛЕНИ

Категория: Лов на елени

Âðåìåòðàåíå:  60 ìèí
Êà÷åñòâî: 4/6
Äèêòîð: Áúëãàðñêè
Äèíàìèêà: 5/6
Ñóáòèðè: ÍÅ
2011
Îïåðàòîðè:
Âëàäèìèð Äîí÷åâ
Ñàíè Äîí÷åâà

ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ËÎÂÀ ÍÀ ÅËÅÍÈ

Åêøúí çà ëîâà íà åëåíè è ëîïàòàðè ïðåç åñåíòà! Ùå âèäèòå ïîâàëÿíåòî íà 6 åëåíà ñ âïå÷àòëÿâàùè çëàòíè òðîôåè ïî âðåìå íà ëîâ ñ èçäåáâàíå. Çàñíåò â õàé-äåôèíèøúí è îáðàáîòåí îò ñúçäàòåëÿ íà "Ïåðôåêòíî ïîïàäåíèå" - Âëàäèìèð Äîí÷åâ, òîçè ôèëì ùå âè íàêàðà äà ñå ïî÷óâñòâàòå ñðåä äåâñòâåíèòå ãîðè íà Åëåíñêèÿ áàëêàí îìàãüîñàí îò íåñïèðíèÿò åêîò íà åëåíñêèÿ ðåâ.

Îïåðàòîðè:
Âëàäèìèð Äîí÷åâ
Ñàíè Äîí÷åâà
Цена $23.22

Гледай това видео онлайн
Продукта е добавен в нашият каталог на събота 21 май, 2011.
Отзиви


Посетителите, който закупуват този продукт също така избират


По ловните пътеки

По ловните пътекиПерфектно

ПерфеСафари в Южна Африка и Мозамбик

Сафари в Южна Африка и МозамбикПо следите на Голямата петорка в Танзания

По следите на Голямата петорка в ТаЛовни мигове

Ловни миговеНевероятен лов на мечки в Магадан

Невероятен лов на мечки в Магадан

ArchieNesbitt